Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas info- rmacje o nowych szkoleniach, wpro- wadź swój adres e-mail i kliknij wyślij.

Newsletter szkoleniowy

Znajdź szkolenie

Wyszukaj szkolenie
Szkolenia otwarte Szkolenia zamknięte Doradztwo
  Formularz Zgłoszeniowy
 
Katalog Szkoleń

UWAGA! Od 28 lipca 2016 r. obowiązują nowe regulacje Prawa zamówień publicznych
Zapraszamy na szkolenia >>  

 

 Jesteśmy członkiem
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

logo_pifs

 

 

ZADAJ NAM PYTANIE

(22) 872-14-85
szkolenia@acc.net.pl


Jesteśmy do dyspozycji
pon - pt od 8.00 do 16.00

Polecamy

2016-10-24
Warszawa
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z - ZMIANY W 2016 R - TERMIN GWARANTOWANY!

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie zmian w zakresie potwierdzania zawartych umów o pracę omówienie zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami kodeksowymi, obowiązującymi od 2016 r., w szczególności wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków  Zobacz więcej

2016-10-25
Katowice
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI - TERMIN GWARANTOWANY!

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.

 Zobacz więcej

2016-10-26
Kraków
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI - TERMIN GWARANTOWANY!

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-10-28
Wrocław
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? - TERMIN GWARANTOWANY!

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.  Zobacz więcej

2016-11-03
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH NOWEJ PERPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

Celem szkolenia jest praktyczna pomoc uczestnikom w realizacji wydatków w społecznych i inwestycyjnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie legalnej i oszczędnej realizacji projektów, co zminimalizuje ryzyko uznania wydatków projektowych za niekwalifikowane z powodu błędów beneficjentów dofinansowania.  Zobacz więcej

2016-11-03
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI) - TERMIN GWARANTOWANY!

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-11-04
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków UE, poznają dodatkowe obowiązki i zadania z uwzględnieniem wyników dotychczasowych kontroli.  Zobacz więcej

2016-11-04
Wrocław
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne, prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 roku i złożenie sprawozdania rocznego.  Zobacz więcej

2016-11-07
Warszawa
BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2016-2017

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2016 - 2017. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności administracji, oraz wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych do budżetu zadaniowego w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości z procesu wydatkowania środków i ponoszenia kosztów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona formularzom planistycznym i sprawozdawczym obligatoryjnie sporządzanych w aplikacji Trezor BZ w kontekście zmian wprowadzonych notami budżetowymi MF od 2016 i 2017 roku (ograniczenie technicznej funkcji 22, fakultatywność niektórych mierników, zmodyfikowany układ zadaniowy, określanie celów i mierników).  Zobacz więcej

2016-11-07
Warszawa
SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 ROKU (3 DNI) - TERMIN GWARANTOWANY!

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu.  Zobacz więcej

2016-11-08
Warszawa
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI) - TERMIN GWARANTOWANY!

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.  Zobacz więcej

2016-11-08
Gdańsk
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-11-08
Warszawa
AUTOPREZENTACJA

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności łączenia trzech kluczowych elementów autoprezentacji jakimi są komunikacja werbalna, niewerbalna i wizerunek.  Zobacz więcej

2016-11-09
Warszawa
ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH W 2016 R

Cel szkolenia jest m. in. zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników jst, omówienie specyfiki pracy w tych jednostkach, rozwiązywanie praktycznych problemów dotyczących specyficznych aspektów stosunku pracy samorządowców.

 Zobacz więcej

2016-11-14
Warszawa
ZAMKNIĘCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym czynności związanych z procesem zamykania roku budżetowego w jednostkach sektora finansów publicznych.  Zobacz więcej

2016-11-15
Katowice
JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW

Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Uczestnicy szkolenia zdobędą  umiejętności praktyczne : jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu, poznają swoje prawa i obowiązki. Dowiedzą się kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy, kiedy można się odwołać i złożyć skargę. Na szkoleniu  omówione  zostaną  zmiany w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 r.  Zobacz więcej

2016-11-15
Warszawa
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

UWAGA! 22 czerwca 2016 r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).  Zobacz więcej

2016-11-15
Katowice
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.  Zobacz więcej

2016-11-16
Katowice
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.  Zobacz więcej

2016-11-16
Wrocław
DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI)

Zdobycie przez uczestników wiedzy  z zakresu prawa dotacyjnego po zmianach  w 2016 r., uczestnicy zdobędą umiejętności  prawidłowej analizy finansowej i merytorycznej wniosków o dotację, rozliczania dotacji, konstruowania umów o dotację  (warsztaty). Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.  Zobacz więcej

2016-11-16
Warszawa
DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE W 2016 R

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.  Zobacz więcej

2016-11-17
Warszawa
ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych a w przypadku wykonawców zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną 22 czerwca 2016 r. ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.  Zobacz więcej

2016-11-17
Warszawa
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ ABY ZYSKAĆ UZNANIE AUDYTORIUM?

Dyskusje moderowane, gry szkoleniowe, wystąpienia przed kamerą, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, techniki twórczego rozwiązywania problemów - burza mózgów.  Zobacz więcej

2016-11-18
Warszawa
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2016

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.  Zobacz więcej

2016-11-18
Wrocław
BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2016-2017

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2016 - 2017. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności administracji, oraz wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych do budżetu zadaniowego w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości z procesu wydatkowania środków i ponoszenia kosztów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona formularzom planistycznym i sprawozdawczym obligatoryjnie sporządzanych w aplikacji Trezor BZ w kontekście zmian wprowadzonych notami budżetowymi MF od 2016 i 2017 roku (ograniczenie technicznej funkcji 22, fakultatywność niektórych mierników, zmodyfikowany układ zadaniowy, określanie celów i mierników).  Zobacz więcej

2016-11-18
Warszawa
NOWE ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ORGANU STANOWIĄCEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wychodząc naprzeciw potrzebom radnych powołanych do komisji rewizyjnych przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty szkoleniowe dla członków komisji rewizyjnej, obejmujące całość tematyki związanej z jej zadaniami.  Zobacz więcej

2016-11-21
Warszawa
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 22 czerwca 2016 r i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.  Zobacz więcej

2016-11-21
Warszawa
COACHING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI ( 2 DNI )

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przez zastosowanie metod coachingowych jako narzędzi rozwijania kompetencji pracowników oraz poznanie technik coachingowych poprzez ćwiczenia w oparciu o praktyczne przykłady.  Zobacz więcej

2016-11-22
Warszawa
PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.: zmian w urlopach rodzicielskich, zmian w rozliczaniu czasu pracy, zmian w rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, rozliczania wynagrodzeń, zasad  zawierania umów o pracę.  Zobacz więcej

2016-11-22
Katowice
BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2016-2017

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2016 - 2017. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności administracji, oraz wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych do budżetu zadaniowego w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości z procesu wydatkowania środków i ponoszenia kosztów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona formularzom planistycznym i sprawozdawczym obligatoryjnie sporządzanych w aplikacji Trezor BZ w kontekście zmian wprowadzonych notami budżetowymi MF od 2016 i 2017 roku (ograniczenie technicznej funkcji 22, fakultatywność niektórych mierników, zmodyfikowany układ zadaniowy, określanie celów i mierników).  Zobacz więcej

2016-11-22
Poznań
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne, prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 roku i złożenie sprawozdania rocznego.  Zobacz więcej

2016-11-23
Kraków
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) - TERMIN GWARANTOWANY!

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych.  Zobacz więcej

2016-11-23
Kraków
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W ROKU 2016 - WARSZTATY (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.:  praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-11-23
Kraków
PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY 3 DNI

Zapoznanie ze zmianami kodeksu pracy obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. dotyczącymi urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich oraz obowiązującymi od 22 lutego 2016 r. dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego.  Zobacz więcej

2016-11-23
Rzeszów
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DN. 22 CZERWCA 2016 R (2 DNI)

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-11-23
Warszawa
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 R - KURS (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.: praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-11-24
Warszawa
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie oraz organizacji pracy własnej i pracowników.  Zobacz więcej

2016-11-28
Warszawa
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 22 CZERWCA 2016

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zamówień sektorowych po nowelizacji z 22 czerwca 2016 roku (nowe tryby, zmiana w systemie kwalifikowania wykonawców, zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania).  Zobacz więcej

2016-11-29
Katowice
ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI W 2016 R - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.  Zobacz więcej

2016-11-29
Wrocław
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-11-29
Szczecin
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-11-29
Warszawa
USTALANIE I UZGADNIANIE KRYTERIÓW OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM - NOWE ZADANIE DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności ustalania i uzgadniania z audytowanymi kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w zadania zapewniającym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.  Zobacz więcej

2016-11-29
Warszawa
BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli,Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy.  Zobacz więcej

2016-11-30
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.  Zobacz więcej

2016-12-01
Katowice
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 22 czerwca 2016 r i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.  Zobacz więcej

2016-12-01
Poznań
DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI)

Zdobycie przez uczestników wiedzy  z zakresu prawa dotacyjnego po zmianach  w 2016 r., uczestnicy zdobędą umiejętności  prawidłowej analizy finansowej i merytorycznej wniosków o dotację, rozliczania dotacji, konstruowania umów o dotację  (warsztaty). Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.  Zobacz więcej

2016-12-05
Warszawa
ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW NIEZOBOWIĄZANYCH DO STOSOWANIA PRZEPISÓW PZP

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych zasadami z wydatkowania środków w projektach współfinansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami wydatkowania środków w projektach współfinansowanych ze środków UE, poznają dodatkowe obowiązki i zadania z uwzględnieniem wyników dotychczasowych kontroli. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, przepisy prawa, najnowsze orzecznictwo sądów.  Zobacz więcej

2016-12-06
Wrocław
ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych a w przypadku wykonawców zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną 22 czerwca 2016 r. ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.  Zobacz więcej

2016-12-06
Poznań
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.  Zobacz więcej

2016-12-06
Warszawa
SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wachlarz kompetencji niezbędnych do odnoszenia sukcesów komunikacyjnych na polu zawodowym oraz osobistym  Zobacz więcej

2016-12-07
Wrocław
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.  Zobacz więcej

2016-12-08
Wrocław
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 22 czerwca 2016 r i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.  Zobacz więcej

2016-12-08
Katowice
BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2016-2017

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2016 - 2017. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności administracji, oraz wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych do budżetu zadaniowego w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości z procesu wydatkowania środków i ponoszenia kosztów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona formularzom planistycznym i sprawozdawczym obligatoryjnie sporządzanych w aplikacji Trezor BZ w kontekście zmian wprowadzonych notami budżetowymi MF od 2016 i 2017 roku (ograniczenie technicznej funkcji 22, fakultatywność niektórych mierników, zmodyfikowany układ zadaniowy, określanie celów i mierników).  Zobacz więcej

2016-12-08
Warszawa
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 R

Na szkoleniu przedstawiona zostanie problematyka prawna związana z ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia regulaminu ZFŚS, prawidłowego wydatkowania środków, co pozwoli uczestnikom uniknąć kwestionowania działań związanych z prowadzoną działalnością socjalną przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontroli  Zobacz więcej

2016-12-09
Wrocław
JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW

Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Uczestnicy szkolenia zdobędą  umiejętności praktyczne : jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu, poznają swoje prawa i obowiązki. Dowiedzą się kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy, kiedy można się odwołać i złożyć skargę. Na szkoleniu  omówione  zostaną  zmiany w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 r.  Zobacz więcej

2016-12-09
Katowice
BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy.  Zobacz więcej

2016-12-13
Poznań
BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy..  Zobacz więcej

2016-12-14
Zakopane
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych.  Zobacz więcej

2016-12-14
Zakopane
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W ROKU 2016 - WARSZTATY (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.: praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-12-14
Zakopane
PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY 3 DNI

Zapoznanie ze zmianami kodeksu pracy obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. dotyczącymi urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich oraz obowiązującymi od 22 lutego 2016 r. dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego.  Zobacz więcej

2016-12-14
Wrocław
BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy.  Zobacz więcej

2016-12-20
Poznań
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-12-20
Warszawa
DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI)

Zdobycie przez uczestników wiedzy  z zakresu prawa dotacyjnego po zmianach  w 2016 r., uczestnicy zdobędą umiejętności  prawidłowej analizy finansowej i merytorycznej wniosków o dotację, rozliczania dotacji, konstruowania umów o dotację  (warsztaty). Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.  Zobacz więcej

Strona używa plików cookies Więcej informacji