Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)
  2020-05-05
   LUBLIN

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Lublin (Centrum) Al. Racławickie 12
Termin: 5-6.05.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00

 

 

Adresaci szkolenia

 • pracownicy Zamawiających, przygotowujący i prowadzący postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym członkowie komisji przetargowych,
 • Wykonawcy oraz ich pracownicy przygotowujący oferty do przetargów oraz zapytań podprogowych,
 • inne osoby zainteresowane problematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat reguł przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia współfinansowane ze środków unijnych w oparciu o liczne przykłady z praktyki, co istotnie ograniczy ryzyko utraty dofinansowania.

UWAGA! 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Szkolenie uwzględnia najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą.

Metoda

Warsztaty oraz wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z własnej praktyki doradczej, sytuacje problemowe zgłaszane przez uczestników oraz orzecznictwa, m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, wyniki kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, UKS, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych oraz orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od 2009 roku. Doradzał w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówień na poziomie zamówień podprogowych i postępowań ustawowych na poziomie krajowym i unijnym, w tym w ramach unijnych projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, udzielanych w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach państwowych oraz podmiotach prywatnych - przedsiębiorcy, stowarzyszenia). Okazjonalnie uczestniczy w postępowaniach jako wykonawca.

Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym 40-godzinne kursy zamówień publicznych dla nowych pracowników zamawiających oraz szkolenia wewnętrzne, m.in. dla Kancelarii Senatu oraz Urzędów Marszałkowskich Województw Podkarpackiego, Opolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zamówień publicznych:

 • definicja i rodzaje zamówień publicznych, zamawiającego i wykonawcy
 • status prawny zamawiającego i wykonawcy
 • pochodzenie środków finansujących zamówienie a rodzaj zamawiającego
 • czynności niestanowiące zamówień publicznych oraz zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy,
 • progi stosowania ustawy dla zamówień „klasycznych” i sektorowych, progi „unijne” oraz progi dla tzw. usług społecznych i innych szczególnych usług
 • sposoby udzielania zamówień publicznych w zależności od rodzaju i wartości zamówienia

2. Regulacje zewnętrzne dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych:

 • wspólnotowe i krajowe regulacje zamówień publicznych: dyrektywy i rozporządzenia unijne, ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze
 • zamówienia publiczne jako narzędzie oszczędnego, skutecznego i efektywnego ponoszenia wydatków publicznych oraz zapewnienia równego dostępu do kontraktów publicznych
 • zamówienia publiczne a Kodeks cywilny – oświadczenia woli i ich formy, zobowiązania i delikty,
 • ochrona danych osobowych – obowiązki zamawiającego i wykonawców wynikające z „RODO”
 • stawki i szczególne formy rozliczeń podatku VAT w zamówieniach publicznych, w tym podatek „odwrócony” oraz „split-payment”: postępowanie, formularz ofertowy, umowa, faktura, płatności
 • aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne udzielania zamówień publicznych
 • pozostałe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych

3. Regulacje wewnętrzne procesu udzielania zamówień publicznych:

 • obowiązki zamawiających wynikające ze standardów zarządzania (kontrola zarządcza, zarządzanie jakością): podział kompetencji, zakres i forma upoważnień, odpowiedzialność, stosowane narzędzia, przepływ informacji itd.
 • obowiązki zamawiających wynikające z Pzp: podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową, powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia. zapewnienie bezstronności osób uczestniczących w postępowaniu,
 • zamawiający i wykonawcy jako biznesowi partnerzy: dobre praktyki w zakresie jawności i przejrzystości procesu udzielania zamówień publicznych,
 • obowiązki zamawiających wynikające z zasad prowadzenia publicznej gospodarki finansowej (np. plan finansowy, zasady zaciągania zobowiązań), realizacji projektu unijnego lub dofinansowanego z innych zewnętrznych źródeł

4. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność oraz przejrzystość,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność, w tym zasady wynikające z Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • forma komunikacji oraz dokumentów i oświadczeń – pisemność a forma dokumentowa i elektroniczna,
 • elektronizacja zamówień publicznych:
  - obowiązujące i planowane zmiany (zamówienia, fakturowanie)
  - miniPortal, Platforma e-zamówień UZP,
   komercyjne platformy zakupowe
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • preferencja dla konkurencyjnych trybów udzielania zamówień (przetarg nieograniczony i ograniczony)

5. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
 • dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach, w tym stosowanie art. 6a Pzp,
 • problem zarzutu podziału zamówienia, łączenia zamówienia lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 • problem uzasadnienia braku podziału zamówienia na części,
 • specyficzne zasady i praktyki w projektach unijnych

6. Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych:

 • wykonawca,
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (konsorcjum),
 • podmioty trzecie udostępniające swój potencjał wykonawcy, w tym obowiązek realizowania zamówienia,
 • podwykonawcy,
 • ustawowe warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, których zamawiający żąda lub może żądać na potwierdzenie ich spełniania, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
 • proporcjonalność (adekwatność) wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, w tym tzw. procedura self-cleaning,

7. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • tryby pozaustawowe: zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert (tzw. „rozeznanie rynku”), zasada konkurencyjności w projektach unijnych, przetarg z kodeksu cywilnego
 • podstawowe ustawowe tryby konkurencyjne: przetarg nieograniczony (szczegółowe omówienie) oraz przetarg ograniczony,
 • ustawowe tryby szczególne:
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • dialog konkurencyjny,
  • zamówienie z wolnej ręki
  • zapytanie o cenę,
  • licytacja elektroniczna,
  • partnerstwo innowacyjne.

8. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • zrozumiały, kompletny i konkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, w tym:
  • odniesienie do norm, specyfikacji lub wymagań funkcjonalnych,
  • zakaz używania znaków towarowych i nazw handlowych w zamówieniach ustawowych,
  • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
  • uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • kryteria i zakres równoważności
 • wybór trybu postępowania: zamówienie podprogowe lub ustawowe, zależny od rodzaju i wartości zamówienia,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia: elementy i zmiany,
 • publikacja zapytań ofertowych, ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, o udzieleniu zamówienia i innych ogłoszeń

9. Wymagania dotyczące oferty

 • definicja i treść oferty,
 • forma złożenia oferty w zamówieniach podprogowych, ustawowych krajowych i ustawowych unijnych, w tym oferty i JEDZ sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w świetle orzeczenia KIO  z 5 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2611/18
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą a żądanie wadium,
 • otwarcie ofert i publikacja informacji z otwarcia ofert,
 • wyjaśnienia treści oferty,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • weryfikacja rażąco niskiej ceny,
 • przesłanki odrzucenia oferty,

10. Ocena ofert:

 • kryteria oceny ofert, w tym ograniczenie stosowania kryterium ceny dla sektora publicznego, przykładowe kryteria pozacenowe,
 • punktacja i waga poszczególnych kryteriów,
 • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w procedurze odwróconej (aktualnych na dzień ich złożenia)
 • wybór oferty najkorzystniejszej.

11. Rozstrzygnięcie postępowania

 • zawiadomienie o wyniku postępowania kierowane do wykonawców oraz umieszczane na stronie internetowej,
 • przesłanki unieważnienie postępowania a unieważnienie czynności w ramach postępowania, np. wyboru oferty najkorzystniejszej
 • zawarcie umowy a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,

12. Umowy o zamówienia publiczne:

 • termin i forma zawarcia umowy wynikająca z ustawy Pzp a ogólne zasady z kodeksu cywilnego,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę, w tym ograniczenia dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • istotne warunki umowy z postępowania a treść faktycznie zawartej umowy,
 • istotne i nieistotne zmiany umowy,
 • przesłanki odstąpienia od umowy,
 • przesłanki unieważnienia umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • odbiór przedmiotu zamówienia – obowiązki zamawiającego i wykonawcy,
 • stosowanie kar umownych za błędy lub zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia,
 • szczególne regulacje dotyczące podwykonawców, w tym możliwość bezpośredniej płatności na ich rzecz,
 • umowy w zamówieniach podprogowych,

13. Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań, forma i termin,
 • przesłanka niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
 • ograniczenie ww. przesłanki dla ustawowych zamówień krajowych a możliwość poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie,
 • skarga do sądu okręgowego: termin i zakres,
 • środki ochrony prawnej w zamówieniach podprogowych,

14. Odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna, np. za zmowę przetargową,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza.

15Zmiany wprowadzane nową ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

 • odformalizowanie procedur oraz rozszerzenie możliwości składania odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • wykaz klauzul, których nie można zawrzeć w umowie, nowe klauzule waloryzacyjne,
 • utworzenie jednego sądu do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Cena szkolenia

990 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2020-05-05    LUBLIN


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji