Dotacje

Temat szkolenia

Dotacje i dofinansowania ze środków budżetowych, unijnych i pozostałych źródeł - warsztaty (3 dni)
  2024-09-18
   Szkolenie online / Warszawa

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online / Warszawa ul. Krucza 28, Hotel Mercure Warszawa Grand ****
Termin: 18-20.09.2024 r. Godziny: 9:00 - 15:00

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o środki zewnętrzne, w szczególności dotacje budżetowe, dofinansowania z państwowych funduszy celowych, pozostałych rządowych funduszy lub środków unijnych w ramach Polityki Spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy.​

Cel szkolenia

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących, prawa dotacyjnego, zasad finansowania projektów w ramach Polityki Spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy w Perspektywie Finansowej 2021-2027, w tym „Polskiego Ładu”, a także poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, ich analizy, a także rozliczeń w zakresie finansowym i merytorycznym.

Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy ubieganiu się o dofinansowanie, udzielaniu dofinansowania, wykorzystywaniu otrzymanych środków, ich rozliczaniu oraz przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.

Metoda

Wykład i dyskusja w oparciu o przepisy unijne i krajowe, zasady, wytyczne i procedury, wystąpienia pokontrolne i orzecznictwo, warsztaty - analiza istotnych przesłanek udzielania dofinansowania, obszarów ryzyka przy montażach finansowych oraz trybu finansowania projektów w oparciu o liczne przykłady z praktyki.

Wykładowca

Prawnik, ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach  „Przeglądu  Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Finanse publiczne w praktyce 
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego 
 • Dotacje w sektorze publicznym 
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
 • Budżet zadaniowy 
Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa, Kancelarii Senatu, Narodowego Instytutu Wolności, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Program szkolenia

1. Źródła zewnętrznego dofinansowania projektów

 • definicja i cechy projektów podlegających dofinansowaniu;
 • zasady kwalifikowalności podmiotów, projektów i wydatków w poszczególnych źródłach finansowania;
 • cechy szczególne, obszary ryzyka dotyczące poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego:
  • dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i ich rodzaje;
  • dofinansowania z państwowych funduszy celowych;
  • dofinansowania z rządowych funduszy niestanowiących PFC, np. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,
  • środki unijne i pozostałe źródła zagraniczne;
 • finansowanie Krajowego Planu Odbudowy – bieżące krajowe i docelowe unijne, ryzyka dla beneficjentów;
 • dofinansowania ze środków unijnych w ramach Polityki Spójności – podobieństwa i różnice pomiędzy perspektywami finansowymi 2014-2020 oraz 2021-2027;
 • podobieństwa i różnice pomiędzy dotacjami budżetowym, środkami unijnymi i pozostałymi źródłami finansowania zewnętrznego;
 • zasady montażu finansowania projektów z różnych źródeł na poziomie całego projektu oraz poszczególnych wydatków, w tym ograniczenia i wyłączenia
 • ograniczenia wynikające z zasad udzielania pomocy publicznej;
 • różnice dotyczące kwalifikowalności podatku VAT;
 • wymagania dotyczące zamówień realizowanych w ramach projektów wg poszczególnych źródeł finansowania

2. Fundusze Europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027

 • główne założenia, cele i zasady wynikające z:
  • rozporządzenia „ogólnego” Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
  • rozporządzenia „EFRR” Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
  • Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • aplikowanie w systemie WOD 2021 lub lokalnych systemach teleinformatycznych (LSI 2021);
 • rozliczanie projektów unijnych w centralnym systemie teleinformatycznym CST 2021: moduły dla użytkowników zewnętrznych oraz instytucjonalnych
 • wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 2021-2027– podstawowe zmiany w stosunku do wytycznych 2014-20202, w tym dotyczących zasady konkurencyjności w zamówieniach

3. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie  dofinansowania:

 • podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dofinansowanie pobrane nienależnie,
 • wyłączenia z możliwości otrzymania dofinansowania – prawne podstawy a praktyka,
 • zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań, w tym dopuszczalność refundacji wydatków poniesionych przez podpisaniem umowy o dofinansowanie;
 • realizacja projektów wieloletnich – ograniczenia wynikające z poszczególnych źródeł finansowania;
 • terminy i formy wykorzystania dotacji budżetowych oraz pozostałych dofinansowań,
 • planowane produkty i rezultaty dofinansowanych działań i ich wpływ na rozliczenie finansowe (reguła proporcjonalności);
 • wkład własny beneficjentów i jego formy (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła montażu finansowego,
 • dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości a limity dofinansowania, rozliczanie podatku VAT oraz przychody w projekcie;
 • harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji projektu;
 • kryteria oceny wniosków, w tym zasady horyzontalne w projektach unijnych

4. Rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym:

 • termin i forma złożenia sprawozdania/wniosku o płatność z realizacji zadania publicznego lub jego etapu,
 • zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań/wniosków o płatność;
 • obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dofinansowań,
 • obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,
 • kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej

5. Dochodzenie kwot dofinansowania podlegających zwrotowi:

 • rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 • dofinansowanie unijne wykorzystane z naruszeniem procedur;
 • inne przesłanki zwrotu dofinansowań;
 • termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące „dnia stwierdzenia okoliczności” obowiązku zwrotu dotacji lub dofinansowania unijnego;
 • możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi;
 • dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej;
 • przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi
 • terminy przedawnienia obowiązku zwrotu dotacji budżetowych, dofinansowań unijnych i pozostałych dofinansowań

5. Umowy o dotację / dofinansowanie (warsztaty)

 • elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących;
 • zasady wynikające z wytycznych dotyczących środków unijnych;
 • elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania;
 • analiza przykładowych umów i postanowień umownych

6. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji i dofinansowań unijnych - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wystąpień pokontrolnych

 • przekazanie lub udzielenie dotacji lub dofinansowania z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji / dofinansowania;
 • niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia;
 • nieustalenie kwoty dotacji / dofinansowania do zwrotu w prawidłowej wysokości;
 • nieustalenie kwoty odsetek w prawidłowej wysokości;
 • wykorzystanie dotacji lub dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;
 • wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z procedurami;
 • nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
 • niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Cena szkolenia

1690 zł - cena szkolenia online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 
 • konsultacje poszkoleniowe e-mailowe dot. zagadnień omawianych na szkoleniu

2310 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad
 • konsultacje poszkoleniowe e-mailowe dot. zagadnień omawianych na szkoleniu

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Dotacje i dofinansowania ze środków budżetowych, unijnych i pozostałych źródeł - warsztaty (3 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2024-09-18    Szkolenie online / Warszawa


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji