Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
  2024-07-18
   Szkolenie online / Warszawa

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online / Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79 Marriott, Centrum LIM Centrum Konferencyjne Golden Floor
Termin: 18-19.07.2024 r. Godziny: 9:00 - 15:00

    

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla zamawiających i wykonawców: pracowników wydziałów zamówień publicznych, komórek kontrolnych i audytowych, działów przygotowujący oferty do przetargów oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Kontrowersje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

 • opis niejednoznaczny,
 • opis utrudniający konkurencję – definicja i przykłady,
 • problemy dotyczące oferty równoważnej – jakie skutki dla zamawiającego i wykonawcy może mieć wadliwa definicja równoważności,
 • opis przedmiotu zamówienia jako wada postępowania,
 • umowa o pracę w zamówieniach na roboty budowlane i usługi – wyjątki, przykłady z orzecznictwa i kontroli, wymóg zatrudnienia konkretnej liczby osób, umowa o pracę w zamówieniu mieszanym,
 • podział zamówienia na części – sytuacje uzasadniające odstąpienie od podziału w teorii i praktyce,
 • przedmiotowe środki dowodowe – katalog, równoważność, uzupełnienie w tym pojęcie niekompletności dokumentu (fizycznej, merytorycznej), uzupełnienie dokumentu a ocena oferty, złożenie przez wykonawcę dokumentów nie wymaganych przez zamawiającego.

2. Planowanie zamówień i szacowanie ich wartości:

 • analiza potrzeb i wymagań – forma, termin sporządzenia (analiza a plan postępowań), alternatywne środki zaspokajania potrzeb, warianty wykonania zamówienia,
 • plan postępowań o zamówienia publiczne – czy obowiązek aktualizacji dotyczy dodawania nowych postępowań,
 • szacowanie wartości zamówienia:
  • czy zamawiający jest związany wycenami podmiotów zewnętrznych,
  • przykłady zaniżenia wartości zamówienia,
  • pojęcie podobnych dostaw, w tym dostawy produktów spożywczych,
  • przykłady podziału zamówienia,
  • dzielenie a planowanie zamówień – zamówienie nieplanowane - przykłady,
  • unieważnienie postępowania w części a wartość zamówienia,
  • czy wartość dokumentacji projektowej należy zsumować z wartością robót,
  • roboty w jednym obiekcie budowlanym i w różnych obiektach,
  • wartość usług projektowych i nadzoru inwestorskiego,
  • przykłady podziału zamówienia na roboty budowlane,
  • udzielanie zamówienia w częściach na podstawie art. 30 ust. 4 – czy umożliwia nie zastosowanie ustawy,
  • prawo opcji a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia,
  • wartość zamówienia a aneks do umowy, o którym mowa w art. 455 ust. 2,
  • usługi powtarzające się.

3. Kryteria oceny ofert:

 • niedookreślone kryteria,
 • dyskryminujące kryteria,
 • udostępnienie zasobów przez inny podmiot a kryteria oceny ofert.

4. Określanie warunków podmiotowych:

 • proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia,
 • przykłady warunków utrudniających konkurencję,
 • jakie konsekwencje wywołuje niedookreślony warunek,
 • sprzeczne interesy wykonawcy,
 • sposób spełnienia warunków w przypadku konsorcjum i spółki cywilnej, podwykonawcy zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.

5. Komunikacja elektroniczna:

 • forma oferty: skan formularza oferty, format plików, weryfikacja podpisu,
 • konsekwencje niesprawdzania powiadomień z platformy zakupowej,
 • awaria systemu teleinformatycznego a unieważnienie postępowania,
 • problem z otwarciem oferty.

6. Wadium:

 • wadium w pieniądzu – przeksięgowanie kwoty wadium z innego postępowania,
 • oryginał gwarancji wadialnej w postaci elektronicznej – czy wystarczy podpis elektroniczny wykonawcy,
 • gwarancja wadialna konsorcjum – czy musi być wystawiona na wszystkich członków,
 • przykłady wadliwych gwarancji wadialnych,
 • termin ważności gwarancji – czy musi być dłuższy niż termin związania ofertą,
 • zwrot wadium.

7. Dokumenty wymagane od wykonawców:

 • dokumenty które posiada zamawiający,
 • oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
 • aktualność dokumentów na dzień ich złożenia w opinii UZP i orzecznictwie,
 • oświadczenie konsorcjum: czy zawsze musi precyzyjnie określać podział zadań, czy jest podmiotowym czy przedmiotowym środkiem dowodowym.

8. Uzupełnienie dokumentów:

 • ile razy wzywa się do uzupełnienia,
 • pojęcie błędu w podmiotowym środku dowodowym i sposoby jego naprawienia – zmiana treści uzupełnianego dokumentu,
 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia i nieuzasadnione wezwanie,
 • uzupełnienie kosztorysu ofertowego, JEDZ, zobowiązania podmiotu trzeciego,
 • treść wezwania do uzupełnienia,
 • termin na uzupełnienie dokumentów,
 • aktualność uzupełnianych dokumentów,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów – jak traktować sytuację gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia składa wadliwe dokumenty,
 • zatrzymanie wadium za niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty:

 • udaremnianie lub utrudnianie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy,
 • zmowa przetargowa,
 • wcześniejsze zaangażowanie wykonawcy,
 • poważne naruszenie obowiązków zawodowych,
 • konflikt interesów,
 • nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania – czy wykonawca musi informować w JEDZ o wszystkich karach umownych,
 • wprowadzenie zamawiającego w błąd,
 • samooczyszczenie wykonawcy – z czyjej inicjatywy i w jakim terminie powinno nastąpić,
 • wyjaśnianie treści oferty,
 • przykłady omyłek w treści oferty i ich poprawiania,
 • odrzucenie oferty za nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodność oferty z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia, w tym brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane,
 • oferta nie spełniająca wymagań dotyczących środków komunikacji elektronicznej (nie wypełnienie interaktywnego formularza, format rar oferty),
 • czyn nieuczciwej konkurencji,
 • rażąco niska cena, w tym czy można ponawiać wezwanie do wyjaśnienia, istotne części składowe ceny,
 • błąd w obliczeniu ceny.

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 • pojęcie uchylenia się od zawarcia umowy,
 • klauzule niedozwolone,
 • termin realizacji zamówienia,
 • maksymalna wysokość kar umownych,
 • odwołanie na projektowane postanowienia umowy,
 • (nie)równość stron umowy,
 • waloryzacja wynagrodzenia – maksymalny poziom,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • istotna zmiana umowy,
 • unieważnienie umowy – wada postępowania.

Cena szkolenia

990 zł cena szkolenia online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia),
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf),
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

1390 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia),
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy,
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad,
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2024-07-18    Szkolenie online / Warszawa


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji