Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie
  2020-04-01
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51
Termin: 1-2.04.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

 • podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie oraz organizacji pracy własnej jak i pracowników/ współpracowników,
 • poznanie reguł w zakresie planowania pracy w sytuacjach kryzysowych,
 • zdobycie wiedzy odnośnie organizacji pracy pod presją czasu,
 • wyćwiczenie praktycznych umiejętności efektywnego planowania dnia i tygodnia,
 • diagnozowanie własnych możliwości w zarządzaniu sobą w czasie,
 • właściwie rozpoznawanie priorytetów i pilnych zadań do realizacji w celu usprawnienia pracy własnej jak i zespołu,
 • wyćwiczenie metod realizowania zaplanowanych działań,
 • identyfikowanie przyczyn marnowania czasu oraz poznanie metod ich niwelowania.

Metoda

Dyskusje moderowane, gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, techniki twórczego rozwiązywania problemów - burza mózgów.

 

Wykładowca

Trener Umiejętności Poznawczych, psychopedagog, absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczony wykładowca z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Autorka książki „Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała” (Wyd. Samo Sedno 2014 r.). Realizowała projekty szkoleniowe m. in. dla: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, PZU S.A., GetInBank Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Agencji Rozwoju Mazowsza, AISCE Poland, Luxin Deweloper, Coca – Cola. 

 

Program szkolenia

1. Czas to pieniądz:

 • jak subiektywne doświadczamy upływ czasu?,
 • reguła Pareto 80/20 oraz odniesienie jej do własnej organizacji pracy,
 • jak wykorzystać regułę Pareto w planowaniu czasu pracy,
 • czym jest prokrastynacja oraz jaki ma wpływ na działanie w organizacji pracy?,
 • kto jest zagrożony prokrastynacją?,
 • jak walczyć z prokrastynacją, czyli chorobliwą skłonność do zwlekania,
 • technika sera szwajcarskiego,
 • technika plasterków salami,
 • technika Stop - klatki.

2. Techniki pokonywania prokrastynacji.

3. Rozpraszacze czyli metody identyfikacji oraz eliminacji śmiertelnego wroga:

 • co to jest rozpraszacz? - typologia i profilaktyka,
 • techniki radzenia sobie z rozpraszaczami w pracy,
 • motywatory zwiększające efektywności pracy indywidualnej oraz współpracy z grupą.

 4. Planowanie i organizacja czasu dla zaawansowanych:

 • jak skutecznie uniknąć pułapek w wyznaczaniu celów?,
 • 7 kroków które sprawią, że nasz cel stanie się zawsze realny,
 • Kwadrat Eisenhowera jako użyteczne narzędzie do klasyfikowania zadań na wymiarze ważności i pilności,
 • metoda ABCDE - prosta metoda ludzi sukcesu która pomaga ustalić dzienne priorytety.

5. W stronę harmonii:

 • "czapka z głowy" opanowanie stresu, przeczekanie i uporządkowanie,
 • ćwiczenia i symulacje ułatwiające organizację pracy własnej oraz zespołu,
 • dopasowanie się do zespołu w celu harmonijnego realizowania wspólnych celów,
 • FORMULARZ GTM - narzędzie w organizacji pracy (opracowanie własne trenera). 

Cena szkolenia

1140 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zarządzanie sobą w czasie

Termin i miejsce szkolenia:     2020-04-01    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji