REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz  Zgłaszającego.
 2. W niniejszym dokumencie występują pojęcia, definiowane następująco:
 • Organizator - ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna
 • Zgłaszający – podmiot dokonujący zgłoszenia na szkolenie
 • Osoba zgłaszająca (kontaktowa) – pracownik Zgłaszającego dokonujący zgłoszenia na szkolenie, który pośredniczy w komunikacji między Organizatorem a Zgłaszającym
 • Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie
 • Uczestnik szkolenia – osoba zgłoszona na szkolenie która otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 1. Oferta szkolenia
 • Oferta szkolenia jest prezentowana na stronie www.acc.net.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty publikowane na innych portalach których nie jest właścicielem.
 • Szkolenia realizowane są zgodnie z programem dostępnym w ofercie oraz w wyznaczonym terminie i miejscu prezentowanym na stronie www.acc.net.pl, z zastrzeżeniem możliwości odwołania szkolenia w sytuacjach opisanych w niniejszym regulaminie
 • Organizator ma obowiązek zapewnić wykładowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 • Organizator ma obowiązek realizować szkolenia w centrach konferencyjnych  zapewniających komfort i bezpieczeństwo uczestnikom szkolenia.
 • Organizator może na wniosek Zgłaszającego pośredniczyć w rezerwacji noclegu, którego koszt podwyższy cenę szkolenia.
 1. Zgłoszenie na szkolenie – forma oraz skutki prawne
 • Zgłaszający dokonuje zgłoszenia na szkolenie w formie pisemnej wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.acc.net.pl oraz przesyła go na adres szkolenia@acc.net.pl 
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego umowę realizacji usługi szkoleniowej zobowiązuje Zgłaszającego do zapłaty za szkolenie
 • Organizator akceptuje zgłoszenia w innej formie w szczególnych przypadkach np. dotyczących odrębnych procedur zatwierdzonych w instytucjach, gdzie funkcjonują inne druki formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie w innej formie stanowi umowę realizacji usługi szkoleniowej i zobowiązuje Zgłaszającego do zapłaty za szkolenie
 • Organizator potwierdza zapis na szkolenie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania przesyłając informację na adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą (kontaktową).  Brak potwierdzenia oznacza, że formularz nie dotarł do Organizatora. W takich sytuacjach zaleca się kontakt telefoniczny tel. (22) 872 14 85
 • Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu braku wolnych miejsc bądź odwołania szkolenia.
 1. Potwierdzenie, odwołanie szkolenia przez Organizatora
 • Organizator potwierdza bądź odwołuje udział w szkoleniu przesyłając informację na adres e-mail  osoby zgłaszającej   1 dzień przed szkoleniem. Brak potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oznacza że osoba nie została uwzględniona na liście obecności . W takich sytuacjach zaleca się niezwłoczny kontakt z Organizatorem.
 • W przypadku odwołania szkolenia Organizator może zaproponować kolejny termin szkolenia. Zgłaszający może ten termin zaakceptować bądź zrezygnować z udziału w szkoleniu.
 • Organizator zastrzega  sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą lub sytuacjach losowych np. choroba wykładowcy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe u Zgłaszającego  z powodu odwołania szkolenia  (np. koszty noclegu i dojazdu na szkolenie).
 1. Rezygnacja ze szkolenia przez Zgłaszającego

Zgłaszający ma prawo do bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia w przypadku pisemnego powiadomienia Organizatora  o rezygnacji najpóźniej 10 dni roboczych przed datą szkolenia. Informacja powinna być przesłana na adres szkolenia@acc.net.pl. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie bądź nieobecność na szkoleniu zobowiązuje Zgłaszającego do pokrycia kosztów szkolenia w pełnej wysokości.

 1. Płatności za szkolenia

Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu  faktury  na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000 zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze.
Brak dokonania płatności za szkolenie nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
W przypadku odwołania szkolenia przedpłata zostanie zwrócona Zgłaszającemu.

 1. Obowiązki uczestnika szkolenia w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego:
 • obowiązek zakrywania ust i nosa podczas szkolenia, uczestnik szkolenia ma obowiązek posiadać własne środki ochrony osobistej ( maseczka lub przyłbica),
 • przed wejściem do sali konferencyjnej należy zdezynfekować ręce ( środki do dezynfekcji zapewnia organizator szkolenia),
 • uczestnik szkolenia powinien zachować dystans społeczny minimum 1,5 m.,
 • uczestnik szkolenia przed szkoleniem składa oświadczenie że nie ma objawów COVID-19 ani też nie miał kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobami chorymi na COVID-19 według jego najlepszej wiedzy,
 • uczestnik szkolenia wyraża zgodę aby organizator szkolenia mógł udostępnić jego dane osobowe  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 1. Reklamacje

Zgłaszający ma prawo wnieść reklamację w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna mieć formę pisemną. Reklamacje należy przesyłać na adres szkolenia@acc.net.pl

 1. Ochrona danych osobowych
 • Osoba zgłaszająca (kontaktowa)  zobowiązana jest do podania niezbędnych do realizacji umowy szkoleniowej danych osobowych swoich oraz uczestników szkolenia zawierających : imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu, stanowisko.
 • administratorem danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który Osoba Zgłaszająca/Uczestnik wyraził/-a zgodę
 • ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna może udostępnić  dane osobowe  uczestnika szkolenia stacjonarnego Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają  prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez osobę której dane są przetwarzane
 •  

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji